باران مهر
آغاز

می توان از نو سرود آغاز كرد

چون چكاوك نغمه ای آواز كرد

می توان در عشق با بالی سبك

بر فلك از عمق دل پرواز كرد

*******

می توان در سوگ معشوقی گريست

درد را در كاسه ی اندوه ريخت

می توان در اوج بی تابی دل

از هجوم نا اميدی ها گريخت

پروين.ع 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۳/۳۱ - غريب

وداع

چرا تنهايی ات را دوست داری

کنارش با غمت دل می سپاری

به چشمانت قسم ، ديدم شبانگاه

تمام لحظه ها را می شماری

*****

چرا يک آسمان دردی دل من

خزان را سايه گستردی دل من

به رسم عاشقی دل می سپارم

به اميدی که پروردی دل من

پروين . ع

FTD Thanks A Bunch Bouquet

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۳/۳ - غريب