باران مهر
ای ماه

ای ماه به شام دل تو خوش رخشيدی

بـر تيــــرگيش تــو نــور خــود بخشيدی

تابان و درخـشان تو بمان در شب مـن

ای جان تو براين شام سيه خورشيدی

 

TMN

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٦/٢٦ - غريب

کی می آيي

از جاده ی بی سوار کی می آيی

از غربت انتظار کـــــــــی می آيی

عمريست که مقدم تو را می باريم

ای ابـر پـر از بـهار کــــی می آيی

پروين.ع

تقدیم به شما

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٦/٩ - غريب