باران مهر
بهار آرزو

بــــهار آرزو را بــاد بـــرده اســت 

تمام عشق را ای داد برده است

بـنالــم از غــم هجــران دریــغا 

عزیز من مرا از یاد بـرده است 

پروین ـ ع

قوی تنها

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/۱٩ - غريب