باران مهر
شبی زخمين

امشـب فضای آسـمان مغموم تر شد

رنگ نگاهش بر زمین  معصوم تر شد

خون می چـکد از ابر پنـهانیـش زیــرا

زهرا در ایـن آشفتگی مظلـوم تر شد

***********

 بایـدسـراغش از دل خونیــن بگیرم

از لالــه های عاشـق دیریــن بگیرم

 گم کرده ایـم آهنـگ سوز ناله ها را

باید سراغش از شبی زخمین بگیرم

پروین . ع

مرا با داغ زهرا واگذاريد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/٩ - غريب