باران مهر
ای فاطمه.....

محرمـی مـارا بـه شــام هـجر یـــار

همــدمـی مــاراتــویـــاربـی قــــرار

هم شفیعی هم شفیق ای مهربان  

هم صـدیقی هم صـدیقه بی گـمان

مــا به مـهر تـو محـبت می خــریم

مــا به لطف تـو کرامت می بـــریم

مــا حدیـث عشق از بر کرده ایــم

سوختـن را بـا تـو بــاور کرده ایــم 

رفتی و می سوزد ار غم جان مـا

فاطــمه ای اسـوه ی ایــمان مــا

پروین ـ ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/٢٠ - غريب