باران مهر
آشنايی

                         

                        شمـع جانسوز دلـم دیوانه گشت 

                        باسرشگ دیده ام همخانه گشت

                        ســوختــم در راه  او  آخــر  مــرا

                        آشنــایـی  بـا  دل  پـروانه  گشت 

                                   

                                    پروین ـ ع         

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٤/٢٤ - غريب