باران مهر
چرا......

چـرایــک آسـمان در د ی دل من

خزان را سایـه گسترد ی دل من

به رسم عاشقی دل می سپارم

به امیـدی کـه پـرو ر د ی دل من 

پروین ـ ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/۱٢ - غريب