باران مهر
مرهم

                              دوبـاره چشمـهایم بی قرارند

                              نفسهای زمان را می شمارند

                              بـه یـاد خاطـرات تـلخ دیـر و ز

                              کمی مرهم به قلبم میگذارند

                                        پروین ـ ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/۱٢ - غريب