باران مهر
کاروان

    بـاکــاروان کـربــلا ره مـی ســپـــارم **** انـدوه زهـرا را دوبــاره مـی نگـارم

    راهی که رنگ وبوی  پیمان داردوبس**** ازخود گذشتن پای ایمان داردوبس     

    تامرز خاک خون صدیقه بی قراراست**** نام حسین نجوای اودرهردیاراست

    درخودفسرده شمع راتادل کـشانـده ****انــدوه روز وا قعـه در دل نـشانـده

    اومرثیه پر سوزو محزون می سـراید ****ازلاله های دشت پرخون می سراید

     فـردا رهـایی آسـمانی می شـود باز****پروازدرشب ها خدایی می شود باز

     روز از خجالـت تـیره وتـار اسـت فردا****ابرسیاه شرمنده ی خاک است فردا

     دست فلـک کوتـاه می مانـدبه یاری ****گـم می شود رسم وفا با هر غباری 

     روزی که خاک رنگ شقایق میشناسد**اخلاص هفتادو دوعاشق میشناسـد

     عشق خدای من حسین فرداغریب است*مهرولایت دست دشمن یارقیب است

      فردا زمین می سوزد از داغ حسینم****همراه مشعل های ظـهر آتشینم 

      فردا حقیقت بر سردار است ای داد ****زینب پی افشای اسراراست ای داد

      دیگر برای چشم و دل جایی نـدارم ****جز عشق مـولایـم مـاوایی نـدارم

                                     پروین ـ ع

         

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/۱۸ - غريب