باران مهر
شبی زخمین


امشب فضای آسمان مغموم تر شد

رنگ نگاهش بر زمین معصوم ترشد

خون می چکد  از ابر  پنهانیش  زیرا

زهرا در  این آشفتگی مظلوم ترشد


**********************

باید سراغش از  دل خونین  بگیرم

از  لاله های  عاشق دیرین  بگیرم

گم کرده ایم  آهنگ سوزناله ها را

بایدسراغش ا زشبی زخمین بگیرم

 

شبی زخمین

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٢/۱۸ - غريب