باران مهر
کی می آيي

از جاده ی بی سوار کی می آيی

از غربت انتظار کـــــــــی می آيی

عمريست که مقدم تو را می باريم

ای ابـر پـر از بـهار کــــی می آيی

پروين.ع

تقدیم به شما

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٦/٩ - غريب