باران مهر
ای ماه

ای ماه به شام دل تو خوش رخشيدی

بـر تيــــرگيش تــو نــور خــود بخشيدی

تابان و درخـشان تو بمان در شب مـن

ای جان تو براين شام سيه خورشيدی

 

TMN

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٦/٢٦ - غريب